Smoke is the main problem

Socialinių tinklų
taisyklės

#UNSMOKE

DALYVAVIMO SOCIALINĖJE MEDIJOJE TAISYKLĖS

Mes norime, kad mūsų pasaulis sparčiau atsikratytų cigarečių dūmų. Prisijunkite prie mūsų socialinės medijos svetainėse ir daugiau sužinokite apie iniciatyvą „Lemiamas metimas“. Šiems dialogams skatinti sukūrėme socialinės medijos svetaines. Jos nebuvo sukurtos mūsų produktams, prekių ženklams ar vertybiniams popieriams pardavinėti, reklamuoti ar populiarinti.

Šiomis dalyvavimo taisyklėmis (toliau – Taisyklės) siekiama užtikrinti, kad mūsų socialinės medijos svetainėse vyktų prasmingos, konstruktyvios ir skaidrios diskusijos. Šiuo metu dalyvaujame socialiniuose tinkluose „Facebook“, „YouTube“.

Naudodami bet kurią mūsų socialinės medijos svetainę, jūs sutinkate laikytis šių Taisyklių. Be to, sutinkate laikytis bet kurių kitų konkrečioje platformoje galiojančių naudojimo sąlygų (pvz., „Facebook“ teisių ir pareigų pareiškimo ir t. t.).

Mūsų socialinės medijos svetainės neskirtos jaunesniems nei 18 metų asmenims, ir bet kokius pranešimus jose turi teikti tik asmenys nuo 18 metų amžiaus.

Šios Taisyklės taip pat galioja, jei skelbiate savo turinį mūsų kontaktiniuose taškuose; tokiu atveju šių Taisyklių taikymo tikslais bet kurie kontaktiniai taškai prilyginami socialinės medijos svetainėms.

Jūsų pranešimai

Jūs esate atsakingi už visus pranešimus mūsų socialinės medijos svetainėse. Mes neįsipareigojame sureaguoti į kiekvieną jūsų pranešimą.

Tikimės, kad visi pranešimai bus mandagūs ir susiję su aptariama tema. Taigi, jūsų pranešimai negali būti:

netinkami, įžeidžiantys, užgaulūs, šmeižikiški, rasistiniai, kurstantys neapykantą, seksistiniai, nešvankūs, homofobiški, nesusiję su aptariamomis temomis, nepadoraus, seksualinio ar pornografinio turinio, klaidingi, netikslūs, melagingi ar grindžiami gandais, pernelyg pasikartojantys ar galimi kvalifikuoti kaip „šlamštas“, grasinantys ar bet kaip kitaip pažeidžiantys taikytinus teisės aktus, atskleidžiantys bet kurio kito asmens duomenis, pažeidžiantys bet kurios trečiosios šalies intelektinės nuosavybės teises (pavyzdžiui, autorių teises, teises į duomenų bazes, komercines paslaptis, konfidencialią informaciją ar prekių ženklus). Juose draudžiama apsimesti bet kuriuo kitu asmeniu, siūlyti parduoti ar prašyti pasiūlymo pirkti bet kokius „Philip Morris International Inc.“ vertybinius popierius, reklamuoti, populiarinti mūsų produktus ir prekių ženklus, užsiimti jų rinkodara ar rėmimu arba reklamuoti, populiarinti trečiąją šalį, jos prekes, produktus ar prekių ženklus, užsiimti jų rinkodara ar rėmimu.
Mes taip pat turime teisę atskleisti jūsų tapatybę bet kuriai trečiajai šaliai, kuri tvirtina, jog bet koks turinys, kurį išsiuntėte ar įkėlėte į mūsų socialinės medijos svetaines pažeidžia bet kurį galiojantį teisės aktą, jos intelektinės nuosavybės teises arba jos teisę į privatumą.

Kitų naudotojų mūsų socialinės medijos svetainėje pareikšta nuomonė neperteikia mūsų nuomonės ar vertybių.

Moderavimas

Mes stebime savo socialinės medijos svetaines, siekdami užtikrinti, kad jose skelbiami pranešimai būtų tinkami ir atitiktų šias Taisykles.

Mes galime (savo nuožiūra) neleisti savo socialinės medijos svetainėje paskelbti bet kokio pranešimo arba iš jos pašalinti bet kokį pranešimą, jei manome, kad jis neatitinka šių Taisyklių arba bet kokių kitų konkrečios platformos naudojimo sąlygų. Mes neprivalome pranešti jums apie tokį sprendimą.

Padarius vieną ar kelis šių Taisyklių ar bet kokių kitų konkrečios platformos naudojimo sąlygų pažeidimus, mūsų socialinės medijos svetainėse jums gali būti pritaikytas veiklos apribojimas arba blokavimas. Jūsų paskyras savo socialinės medijos svetainėse galime šalinti ar užblokuoti savo nuožiūra.

Mūsų socialinės medijos svetainės

Mes negarantuojame, kad turinys, kurį pateikiame savo socialinės medijos svetainėje, yra visiškai tikslus, išsamus ar nepasenęs. Turinys pateikiamas tik bendrai informacijai, ir juo neturėtų būti remiamasi ar grindžiami svarbūs sprendimai, nepatikrinus pirminių ar tikslesnių, išsamesnių ar naujesnių informacijos šaltinių. Remtis mūsų socialinės medijos svetainėje pateiktu turiniu galite tik savo rizika. Mūsų socialinės medijos svetainėse gali būti istorinės informacijos.

Istorinė informacija nebūtinai yra aktuali ir pateikiama tik jūsų žiniai.

Bet kokie mūsų ženklai „seka/sekti“, „patinka“, „pasidalijo“ ar pan. neturėtų būti aiškinami kaip bet koks pritarimas.

Nors turime oficialias socialinės medijos svetaines išorės socialinės medijos platformose, tai nereiškia, kad mes remiame šias platformas, arba kad esame atsakingi už jų produktus ar paslaugas.

Prisijungę prie išorės socialinės medijos platformų, darote tai savo rizika, ir mes nesame atsakingi už jokius nuostolius ar kitą žalą, kurią patiriate jomis naudodamiesi.

Turiniu, kurį mes paviešiname savo socialinės medijos svetainėse, galite dalytis su sąlyga, kad jo nepakeisite.

Mūsų struktūra

„Philip Morris International Inc.“ socialinės medijos svetaines valdo „Philip Morris Products S. A.“. „Philip Morris International, Inc.“ yra „Philip Morris Products S. A.“ patronuojančioji įmonė. Terminai „Philip Morris International“, PMI, PMI patronuojamosios įmonės, „mes“, „mus“ ir „mūsų“ atsižvelgiant į kontekstą reiškia „Philip Morris International, Inc.“ arba vieną ar daugiau jos patronuojamųjų įmonių.

Skundai

Jei norite pasiskųsti dėl bet kokios informacijos, paskelbtos mūsų socialinės medijos svetainėje, susisiekite su mūsų darbo grupe el. paštu info@lemiamasmetimas.lt. Pateikdami skundą, nurodykite priežastį, dėl kurios skundžiatės, ir kur konkrečiai informacija, dėl kurios skundžiatės, yra. Prieš apdorodami jūsų skundą, galime paprašyti papildomos informacijos. Tada peržiūrėsime informaciją ir nuspręsime, ar ji atitinka šias Taisykles.

Intelektinės nuosavybės teisės

Mes gerbiame kitų intelektinės nuosavybės teises ir tikimės to paties iš jūsų. Jūs garantuojate, kad visas turinys, kurį paviešinate mūsų socialinės medijos svetainėje, yra originalus jūsų kūrinys, arba, jeigu intelektinės nuosavybės teises į tokį turinį turi trečioji šalis, jūs garantuojate, kad teisių turėtojas suteikė jums leidimą naudoti turinį tokiu būdu ir tokiam tikslui, kaip jūs jį naudojate.

Griežtai draudžiama naudoti mūsų socialinės medijos svetaines neteisėtam autorių teisių saugomos medžiagos platinimui.

Pakartotinai pažeidus trečiosios šalies intelektinės nuosavybės teises, galime taikyti prieigos draudimus arba užblokuoti jūsų paskyrą mūsų socialinės medijos svetainėse. Tokie ar panašūs veiksmai atliekami išimtinai mūsų nuožiūra. Bet kokie mūsų veiksmai ar neveikimas negali būti aiškinami kaip bet kokių pretenzijų dėl intelektinės nuosavybės teisių pažeidimo patvirtinimas.

Atkreipkite dėmesį, kad skelbdami informaciją mūsų socialinės medijos svetainėse, jūs suteikiate PMI neišimtinę visame pasaulyje galiojančią perleidžiamą sublicencijuojamą neatlygintiną teisę laisvai naudoti, rodyti, kopijuoti, redaguoti, keisti, pakartotinai skelbti, pakartotinai platinti, padaryti viešai prieinamą ar kitaip naudoti jūsų informaciją bet kokiu mūsų pasirinktu būdu (komerciniais ar nekomerciniais tikslais) bet kokioje medijoje ir bet kokiais platinimo būdais. Jūs prisiimate atsakomybę ir užtikrinate, kad galite suteikti mums šią teisę.

Jei manote, kad bet koks objektas mūsų socialinės medijos svetainėse buvo nukopijuotas pažeidžiant intelektinės nuosavybės teises, susisiekite su mumis info@lemiamasmetimas.lt.

Nuorodos

Mūsų socialinės medijos svetainėse gali būti nuorodų į kitas svetaines. Kai kurias iš jų galime valdyti mes, o kai kurias – trečiosios šalys. Šios nuorodos pateiktos jūsų patogumui ir kaip papildomas būdas pasiekti informaciją, pateiktą tose svetainėse. Mes nebūtinai būsime peržiūrėję visą informaciją kitose svetainėse ir nesame atsakingi už jokį kitų svetainių turinį ar jose siūlomus produktus ar paslaugas. Mes nebūsime atsakingi už jokią žalą ar nuostolius, kuriuos galite patirti jomis naudodamiesi.

Trečiųjų šalių svetainėse gali būti informacijos, su kuria mes nesutinkame. Nuorodų į kitas svetaines pateikimas neturėtų būti laikomas pritarimu susietų svetainių turiniui.

Svetainių, į kurias pateiktos nuorodos, naudojimui gali būti taikomos skirtingos nei šių taisyklių sąlygos. Jūs suprantate, kad už visą informaciją (pavyzdžiui, duomenų rinkmenas, rašytinį tekstą, kompiuterių programinę įrangą, muziką, garso rinkmenas ar kitus garsus, nuotraukas, vaizdus ar kitus atvaizdus), prie kurios jūs galite prieiti per nuorodas į kitas svetaines, atsako tik tas asmuo, kuris pateikė tą turinį.

„Philip Morris International Inc.“ vertybiniai popieriai

Savo socialinės medijos svetainėse mes neteikiame konsultacijų dėl investicijų, o informacija ir medžiaga, pateikta tokiose svetainėse, neturėtų būti laikoma pasiūlymu parduoti ar prašymu pateikti pasiūlymą pirkti bet kokius „Philip Morris International Inc.“ vertybinius popierius. Jei nuspręsite naudoti bet kokią tokiose svetainėse pateiktą informaciją ar medžiagą svarstydami pirkti ar parduoti „Philip Morris International Inc.“ vertybinius popierius, žinokite, kad ši informacija ir medžiaga paprastai rodo ankstesnės veiklos rezultatus, ir kad tokie istoriniai rezultatai ir informacija nebūtinai bus būsimų rezultatų rodiklis.

Duomenų apsauga

Mūsų socialinės medijos svetainėmis jūs naudojatės tik savo rizika. Mūsų socialinės medijos pateiktos tokios, kokios yra, ir tokios, kokios jos prieinamos. Jei įmanoma, mes galime bet kada apriboti prieigą prie savo socialinės medijos svetainių ar bet kokios jų funkcijos ar jos dalies. Mes neteikiame jokių tiesioginių nei numanomų garantijų, įskaitant numanomų garantijų dėl tinkamumo prekybai, pakankamos kokybės ir tinkamumo konkrečiam tikslui, ir bet kokių garantijų, kad mūsų socialinės medijos svetainėse pateikta medžiaga yra nepažeidžianti teisių ar įstatymų, kad prieiga prie svetainės bus nepertraukiama ar be klaidų, kad mūsų socialinės medijos svetainės bus saugios, ir kad informacija mūsų socialinės medijos svetainėse bus išsami, tiksli ir pateikta laiku.

Jei kas nors pareikš mums reikalavimus, susijusius su jūsų veiksmais ar paskelbta informacija, jūs prisiimsite atsakomybę ir atlyginsite mūsų nuostolius ir bet kokią žalą, netekimus ir išlaidas (įskaitant pagrįstus mokesčius už teisines paslaugas ir bylinėjimosi išlaidas), susijusius su tokiais reikalavimais.

Teisės aktų leidžiama apimtimi jūs patvirtinate savo suprantimą ir sutinkate, kad mes neatsakome už jokius tiesioginius, netiesioginius, atsitiktinius, specialiuosius, pasekminius, baudžiamuosius ar kitus nuostolius, susijusius su ar kylančius dėl to, kad jūsų naudojatės socialinės medijos svetainėmis ar negalite jomis naudotis. Tai apima ir nuostolius, patirtus dėl klaidų, neveikimo, pertrūkių, trūkumų, vėlavimo, kompiuterinių virusų, negauto pelno, prarastų duomenų, prieigos prie svetainės be leidimo ir jūsų perduotos informacijos ir duomenų perdavimo, ir kitokią turtinę ir neturtinę žalą. Šis apribojimas taikomas neatsižvelgiant į tai, ar atlyginti nuostolius reikalaujama pagal sutarties sąlygas, kaip padarytus dėl neatsargumo ar kitu pagrindu, ir net jei mūsų ar mūsų atstovų elgesys pasireiškė neatsargumu, arba buvome ių anksto informuoti apie tokių nuostolių galimybę.

Teisė ir jurisdikcija

Šioms taisyklėms taikomi Lietuvos Respublikos teisės aktai, ir naudodamiesi mūsų socialinės medijos svetainėmis, jūs neatšaukiamai sutinkate su išimtine kompetentingų Vilniaus (Lietuva) teismų jurisdikcija nagrinėti bet kokias bylas, susijusias su šių Taisyklių vykdymu. Mes pripažįstame, jog yra įmanoma, kad gausite prieigą prie mūsų socialinės medijos svetainių iš bet kurios pasaulio jurisdikcijos, ir mes turime mažai praktinių galimybių užkirsti kelią tokiai prieigai. Mūsų socialinės medijos svetainės buvo sukurtos pagal Lietuvos įstatymus. „Philip Morris International, Inc.“ patronuojamosios įmonės vykdo veiklą įvairiose pasaulio šalyse ir laikosi konkrečių jurisdikcijų, kuriose jos veikia, įstatymų. Jei bet kokia medžiaga mūsų socialinės medijos svetainėse ar tai, kaip jūs naudojatės mūsų socialinės medijos svetainėmis, prieštarauja vietos, kurioje esate, kai prie jų prisijungiate, įstatymams, tos socialinės medijos svetainės nėra jums skirtos, ir mes prašome jūsų jų nenaudoti. Jūs privalote susipažinti su savo jurisdikcijos įstatymais ir jų laikytis.

Šių Taisyklių pakeitimai

Mes galime pakeisti šias Taisykles jūsų neinformavę. Jūsų atsakomybė yra periodiškai patikrinti, ar mes nepakeitėme šių Taisyklių. Jei pakeitus šias Taisykles toliau naudositės mūsų socialinės medijos svetainėmis, tai reikš, kad jūs sutinkate su pakeitimais.

Laikas lemiamam metimui

Nori mesti rūkyti arba padėti artimiesiems atsisakyti šio įpročio?
Junkis į bendruomenę, gauk reikalingą informaciją ir imkis pokyčių.

Get involved
Svetainė skirta asmenims, kurie yra vyresni nei 18 metų.
Ar jūs esate vyresnis nei 18 metų?

Šioje svetainėje pateikiama informacija apie gaminius, skirtus asmenims, kurie yra vyresni nei 18 metų.